Zapraszamy serdecznie na spotkanie rekolekcyjne Rekolekcje z ojcem Jamesem Manjackalem w Głogowie w dniach 2 – 4 sierpnia 2019r.

1. W Rekolekcjach udział biorą zarejestrowani uczestnicy. Zapisanie na listę uczestników rekolekcji oznacza: zarejestrowanie się na rekolekcje poprzez internetową stronę rejestracyjną oraz opłacenie opłaty rejestracyjnej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia rejestracji.

Po upływie wyznaczonego terminu 7 dni, w przypadku niedokonania wpłaty, uczestnik zostaje automatycznie skreślony z listy.

2. Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w Rekolekcjach.

3. Prosimy o przemyślane rejestrowanie się. Wniesiona opłata może być zwrócona, w całości lub części, w przypadku, gdy będzie istnieć możliwość zarejestrowania przez organizatora osoby z listy „rezerwowej” (w sytuacji, gdy lista taka powstanie) na miejsce uczestnika ubiegającego się o zwrot lub w przypadku, gdy Rekolekcje nie odbędą się z winy organizatora

4. Opłaty, które nie zostaną zwrócone z powyższych powodów osobie/osobom zarejestrowanym będą przeznaczone w pierwszym rzędzie na pokrycie kosztów przygotowania rekolekcji oraz na cele ewangelizacyjne.

5. Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca na Rekolekcje innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem Rekolekcji.

6. Osoba uczestnicząca w Rekolekcjach wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego (ze zdjęciem) podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania Rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

7. W trakcie trwania Rekolekcji upoważnione przez organizatora osoby mają prawo sprawdzić posiadane przez uczestnika identyfikatory oraz sprawdzić autentyczność danych z dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

8. Zabronione jest pożyczanie lub odstąpienie identyfikatora osobom niezarejestrowanym na Rekolekcje.

9. Wydany identyfikator jest jedynym dokumentem upoważniającym do uczestnictwa w Rekolekcjach.

10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rekolekcjach wyłącznie pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub osób pełnoletnich upoważnionych do sprawowania opieki, jednakże po wcześniejszej rejestracji.

11. Dzieci do lat 7 są zwolnione z opłaty rejestracyjnej, ale rodzice mają obowiązek zarejestrować dziecko na stronie rejestracyjnej.

12. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika Rekolekcji odpowiada uczestnik Rekolekcji, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

13.Na terenie odbywania się Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.

14. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się Rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.

15. Osoby uczestniczące w Rekolekcjach są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

16. Rejestrowanie podczas Rekolekcji obrazu i / lub dźwięku jest zabronione.

17. Uczestnik naruszający porządek podczas Rekolekcji i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego Regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

18. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywanie się Rekolekcji bez opieki.

19. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do przeprowadzenie procedury rejestracyjnej związanej z organizacją Rekolekcji.

20. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji na Rekolekcje zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U.2014, poz 1182)

21. W związku z wprowadzonym RODO , osoby , które nie chcą ujawnić swojego imienia i nazwiska na identyfikatorze osobistym, proszone są o przekazanie tej informacji organizatorowi Rekolekcji telefonicznie lub mailem.

22. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Rekolekcji.

23. Obowiązuje wyłącznie wejście na Rekolekcje głównym wejściem (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich) – pozostałe są wyjściami awaryjnymi!

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wynikać z przyczyn od niego niezależnych.